Team


Dr. Alexander Gromov, Praxisinhaber

Dr. Caroline  Jagobi Cigdem Karahan
Dr. Caroline Jagobi, FA für Dermatologie                   Cigdem Karahan, MFA